Онлајн теоретски тестови за положба на возачка дозвола во Македонија.

Прашања со одговори се правени од страна на Министерството за вратнешни работи – Република Македонија.
Забрането е секој обид на објавување, копирање или праспределба без дозвола од министерството.