Кат. B
тест 19
Прашање
1 од 31
2 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Сообраќајна лента за возила на јавен превоз на патници

2. Престанок на забраната за давање звучни знаци

3. Забрана за давање звучни знаци

4. Дозволени насоки

5. Задолжителна насока

6. Сообраќај во две насоки