Кат. B
тест 25
Прашање
1 од 31
2 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Ограничување на брзината

2. Одвоена патека за велосипедисти и пешаци

3. Завршување на патот со првенство на минување

4. Најмала дозволена брзина

5. Нерамен коловоз-издаденост на патот

6. Пат со првенство на минување