Кат. B
тест 2
Прашање
1 од 31
2 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Обележан пешачки премин

2. Забрана за сообраќај во двете насоки

3. Пат со првенство на минување

4. Работи на патот

5. Сообраќај во една насока

6. Забрана за сообраќај во една насока