Кат. B
тест 9
Прашање
1 од 31
2 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Задолжителна насока

2. Забрана за запирање и паркирање

3. Нерамен коловоз - издадености на патот

4. Забрана за паркирање

5. Кружен тек на сообраќајот

6. Станица за прва помош