Кат. B
тест 11
Прашање
1 од 31
2 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Крстосување на патишта со иста важност

2. Крстосување со спореден пат под прав агол

3. Првенство на минување во однос на возилата од спротивна насока

4. Задолжителна насока

5. Пат со еднонасочен сообраќај

6. Првенство на минување за возила од спротивна насока