Кат. B
тест 14
Прашање
1 од 31
2 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Забрана на сообраќајот за возила чија вкупна висина ја преминува определената висина

2. Патека за пешаци

3. Забрана на сообраќојот за пешаци

4. Забрана на сообраќајот за возила чија вкупна широчина ја преминува определената широчина

5. Деца на патот

6. Обележан пешачки премин