Кат. B
тест 4
Прашање
1 од 31
2 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Задолжителна насока

2. Крстосување со спореден пат под прав агол

3. Крстосување на патишта со иста важност

4. Забрана за сообраќај во една насока

5. Првенство на минување во однос на возилата од спротивна насока

6. Забрана за сообраќај во двете насоки