Кат. B
тест 21
Прашање
1 од 31
2 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Назив на населено место

2. Патека за велосипедисти и пешаци

3. Патен објект

4. Двојна кривина или повеќе кривини едноподруго од кои првата е надесно

5. Патека за пешаци

6. Забрана на сообраќајот за пешаци