Кат. B
тест 37
Прашање
1 од 31
2 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Дозволени насоки

2. Спојување со спореден пат под прав агол од лева страна

3. Задолжително обиколување од левата страна

4. Подрачје на смирен сообраќај

5. Пешаци на патот

6. Забрана за свртување налево