Кат. B
тест 34
Прашање
1 од 31
2 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Забрана за запирање и паркирање

2. Спојување со спореден пат под прав агол од десна страна

3. Задолжително обиколување од десната страна

4. Деца на патот

5. Патека за пешаци

6. Забрана за паркирање