Кат. B
тест 26
Прашање
1 од 31
2 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Задолжителна насока

2. Сообраќајна лента за возила на јавен превоз на патници

3. Забрана на сообраќојот за пешаци

4. Забрана на сообраќајот за возила што превезуваат опасни материи

5. Пешаци на патот

6. Стојалиште за автобус