Кат. B
тест 22
Прашање
1 од 31
2 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Задолжително запирање

2. Забрана за сообраќај во двете насоки

3. Пат со еднонасочен сообраќај

4. Крстосување со пат со првенство на минување

5. Сообраќај во две насоки

6. Првенство на минување за возила од спротивна насока