Кат. B
тест 31
Прашање
1 од 31
2 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Забрана на сообраќајот за возила чија вкупна висина ја преминува определената висина

2. Стеснување на патот од десна страна

3. Патека за пешаци

4. Престројување на возила со назив на населени места

5. Стеснување на патот од лева страна

6. Престројување на возила