Кат. B
тест 5
Прашање
1 од 31
2 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Најмала дозволена брзина

2. Брзина што се препорачува

3. Нерамен коловоз- вдлабнатини на патот

4. Нерамен коловоз-издаденост на патот

5. Забрана на сообраќајот за возила чија вкупна маса ја преминува определената маса

6. Ограничување на брзината