Кат. B
тест 1
Прашање
1 од 31
2 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Животни на патот

2. Дивеч на патот

3. Предзнак за обиколување

4. Патека за коњаници

5. Забрана за минување без запирање –царина

6. Дозволено обиколување