Кат. M,F,G
тест 4
Прашање
1 од 24
1 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. превртување или излизгување на возила

2. наизменично паркирање (парни денови)

3. зона во која е ограничено времетраењето на паркирање

4. премин на патот преку железничка пруга без браници или полубраници

5. пат резервиран за сообраќај на моторни возила

6. дополнителна табла означува делница на патот која може да биде поплавена во специфични атмосферски околности.

7. забрана на сообраќајот за возила што го пречекоруваат определеното оскино оптоварување

8. завршување на сообраќајна лента за возила на јавен превоз на патници

9. црвено и зелено светло за пешаци и пешаци и велосипедисти

10. лизгав коловоз

11. сообраќајна лента наменета за одреден вид возила

12. издаденост на патот

13. приближување кон премин на пат преку железничка пруга без браници или полубраници

14. проширување за принудно запирање на возила