Кат. M,F,G
тест 6
Прашање
1 од 24
1 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. спојување со спореден пат под прав агол од десна страна

2. забрана на сообраќајот за возила што превезуваат експлозив или некои запалливи материи

3. престанување на забраната за престигнување на сите возила на моторен погон освен на мопеди

4. спојување на два пата со еднонасочен сообраќај во пат со двонасочен сообраќај

5. работилница за поправка на возила

6. дополнителната табла означува место на кое паркирањето е резервирано за возила на инвалиди или близина на пат на кој може да се појави инвалидизирано лице во количка

7. забрана за полукружно свртување

8. угасни го моторот

9. ознаки на коловозот

10. неутврдена банкина

11. хотел или мотел

12. престанување на обврската за употреба на зимска опрема

13. забрана на сообраќајот за цистерни

14. стеснување на патот