Кат. M,F,G
тест 24
Прашање
1 од 24
1 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. приближување кон премин на пат преку железничка пруга без браници или полубраници

2. дозволени насоки

3. обележан пешачки премин

4. опасна надолнина

5. автопат

6. дополнителната табла означува положба при паркирање на возила

7. крстосување со пат со првенство на минување

8. предзнак за пренасочување на сообраќајот на пат со одвоени коловозни ленти

9. ознаки на коловозот

10. опасна нагорнина

11. завршување на сообраќајна лента за возила на јавен превоз на патници

12. пат со еднонасочен сообраќај

13. приближување кон премин на патот преку железничка пруга со браници или полубраници

14. задолжителна насока