Кат. M,F,G
тест 23
Прашање
1 од 24
1 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. одронување на камења од десна страна

2. забрана на сообраќајот за возила што превезуваат опасни материи

3. терен за кампување во возила

4. деца на патот

5. работилница за поправка на возила

6. дополнителната табла означува место на кое паркирањето е резервирано за возила на инвалиди или близина на пат на кој може да се појави инвалидизирано лице во количка

7. забрана за полукружно свртување

8. ресторан

9. ознаки на коловозот

10. тунел (галерија)

11. хотел или мотел

12. завршеток на пешачката патека

13. забрана на сообраќајот за цистерни

14. терен за кампување во приколки