Кат. M,F,G
тест 20
Прашање
1 од 24
1 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. кривина надесно

2. првенство на минување за возила од спротивна насока

3. деца на патот

4. двојна кривина или повеќе кривини едноподруго од кои првата е надесно

5. престанување на забраната за престигнување на товарни возила

6. дополнителната табла содржи симболи кои поблиску го одредуваат значењето на знакот кон кој се поставуваат

7. забрана на сообраќајот за моторцикли

8. број на автопат

9. ознаки на коловозот

10. приближување кон премин на патот преку железничка пруга со браници или полубраници

11. информација

12. пат со првенство на минување

13. забрана на сообраќајот за мопеди

14. премин на патот преку железничка пруга со браници или полубраници