Кат. M,F,G
тест 18
Прашање
1 од 24
1 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. густ сообраќај

2. забрана на сообраќајот за запрежни возила

3. зона во која е ограничена брзината

4. бочен ветер од лева страна

5. престанување за најмала дозволена брзина

6. дополнителна табла означува делница на патот која може да биде поплавена во специфични атмосферски околности

7. забрана на сообраќајот за сите возила на моторен погон што влечат приклучно возило

8. предзнак за затворање на сообраќајната лента

9. зелено светло

10. близина на брег

11. патоказ на портал над една сообраќајна лента

12. првенство на минување во однос на возилата од спротивна насока

13. бочен ветер од десна страна

14. забрана на сообраќајот за возила на моторен погон што влечат приклучно возило, освен полуприколка