Кат. M,F,G
тест 17
Прашање
1 од 24
1 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. пешаци на патот

2. дозволени насоки

3. престанок на препорачаната брзина

4. велосипедисти на патот

5. забрана на сообраќајот за велосипеди

6. дополнителната табла содржи поблиско објаснение на знакот со зборови или на друг начин, ако тоа не е јасно определено со симболот на знакот

7. забрана на сообраќајот за сите возила на моторен погон

8. назив на населено место

9. слободно минување на трамвај во насока право

10. сообраќај во две насоки

11. завршеток на зоната во која е ограничено времетраењето на паркирање

12. телефон

13. задолжителна насока

14. забрана на сообраќајот за пешаци