Кат. M,F,G
тест 15
Прашање
1 од 24
1 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. наидување на сообраќајни светлосни знаци

2. забрана за престигнување на сите возила на моторен погон, освен на моторцикли без приколка и мопеди

3. брзина што се препорачува

4. премин на патот преку железничка пруга со браници или полубраници

5. бензиска станица

6. дополнителната табла означува положба при паркирање на возила

7. забрана за паркирање

8. WC

9. ознаки на коловозот

10. Андреин крст (два и повеќе колосеци)

11. подрачје на смирен сообраќај

12. завршеток на зоната во која е ограничена брзината

13. завршеток на зоната во која е ограничено времетраењето на паркирање

14. задолжителна насока