Кат. M,F,G
тест 14
Прашање
1 од 24
1 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. стеснување на патот

2. патека за велосипедисти

3. временско ограничување на паркирањето

4. спојување со спореден пат под остар агол од лева страна

5. забрана на сообраќајот за пешаци

6. дополнителнатата табла означува место на патот каде што се наоѓа опрема за смирување на сообраќајот (издадености)

7. забрана на сообраќајот за возила чија вкупна широчина ја преминува определената широчина

8. патоказ

9. прекрстени линии со црвена боја

10. близина на автобуска станица

11. завршеток на автопат

12. аеродром

13. спојување со спореден пат под прав агол од лева страна

14. пешаци на патот