Кат. M,F,G
тест 13
Прашање
1 од 24
1 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. бочен ветер од десна страна

2. забрана на сообраќајот за сите возила на моторен погон и запрежни возила

3. престанување на ограничување на брзината

4. камења прскаат

5. дозволено обиколување

6. дополнителната табла содржи симболи кои поблиску го одредуваат значењето на знакот кон кој се поставуваат

7. забрана на сообраќајот за товарни моторни возила

8. ограничување на најголема дозволена брзина на патиштата во Република Македонија

9. светлосен сообраќаен знак за означување премин на патот преку железничка пруга

10. двојна кривина или повеќе кривини едноподруго од кои првата е налево

11. ознака на делница од регионален пат

12. кафетерија

13. ресторан

14. ознака на делница од магистрален пат