Кат. M,F,G
тест 12
Прашање
1 од 24
1 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. крстосување на патишта со иста важност

2. забрана за свртување налево

3. обележан премин за велосипедска патека

4. крстосување со спореден пат под прав агол

5. престанување на забраната за давање звучни знаци

6. дополнителната табла означува отстранување на возилата со специјални возила наменети за отстранување на непрописно паркираните возила како и запуштените возила на местата на кои паркирањето или запирањето на возила е забрането со сообраќаен знак

7. задолжително запирање

8. патоказ за обиколување

9. ознаки на коловозот

10. вкрстосување со кружен тек на сообраќајот

11. предзнак за обиколување

12. завршеток на велосипедската патека

13. крстосница со кружен облик

14. патека за пешаци