Кат. M,F,G
тест 11
Прашање
1 од 24
1 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. кривина налево

2. забрана за сообраќај во двете насоки

3. престанување за најмала дозволена брзина

4. спојување со спореден пат под остар агол од десна страна

5. подземен или надземен пешачки премин

6. дополнителната табла означува време за кое важи изречната наредба, ако таа не важи непрекинато

7. забрана за сообраќајот за сите возила на моторен погон освен за моторцикли без приколка и мопеди

8. предзнак за рачно регулирање на сообраќајот

9. ознаки на коловозот

10. Андреин крст (еден колосек)

11. планинарски дом

12. пешачка зона

13. Андреин крст (два и повеќе колосеци)

14. терен за кампување под шатори