Кат. M,F,G
тест 10
Прашање
1 од 24
1 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. опасност на патот

2. забрана за сообраќај во една насока

3. станица за прва помош

4. обележан пешачки премин

5. болница

6. дополнителната табла означува положба на патот со право на првенство

7. забрана на сообраќајот за возила на моторен погон што влечат приклучно возило, освен полуприколка

8. обиколна насока за одредени видови возила

9. жолта стрелка со врвот свртена кон десната или левата страна

10. одронување на камења од лева страна

11. ознака за јазли на автопатишта

12. завршување на патот со првенство на минување

13. забрана на сообраќајот за сите возила на моторен погон што влечат приклучно возило

14. крстосница со кружен облик