Кат. M,F,G
тест 1
Прашање
1 од 24
1 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. опасност од мраз

2. задолжителна насока

3. паркиралиште

4. трамвајска пруга

5. кружен тек на сообраќајот

6. дополнителната табла означува положба при паркирање на возила

7. наизменично паркирање (непарни денови)

8. TAXI

9. дополнителна светлечка стрелка

10. работи на патот

11. завршеток на подрачјето на смирен сообраќај

12. гаража

13. лизгав коловоз

14. дозволени насоки