Кат. D,D1
Случаен тест
Прашање
1 од 18
3 Поени

„Европската спогодба“ за меѓународен патен превоз на опасни материи е позната со кратенката: