Кат. D,D1
Случаен тест
Прашање
1 од 18
3 Поени

„Лесна приколка“ е приклучно возило чија најголема дозволена маса: