Категорија D,D1 - тест 9

Прашање 1 од 18
3 Поени

„Европската спогодба“ за меѓународен патен превоз на опасни материи е позната со кратенката: