Кат. D,D1
тест 8
Прашање
1 од 18
3 Поени

Секој возач по добивањето на возачка дозвола од „Д“ категорија, независно од тоа што веќе поседува возачка дозвола од „Ц“ категорија: