Кат. D,D1
тест 7
Прашање
1 од 18
3 Поени

„Лесна приколка“ е приклучно возило чија најголема дозволена маса: