Категорија D,D1 - тест 7

Прашање 1 од 18
3 Поени

„Лесна приколка“ е приклучно возило чија најголема дозволена маса: