Кат. D,D1
тест 5
Прашање
1 од 18
3 Поени

Според декларацијата на производителот на возилото, “носивост“ е дозволената маса: