Кат. D,D1
тест 4
Прашање
1 од 18
3 Поени

“Најголема дозволена маса“ е масата нa: