Категорија D,D1 - тест 4

Прашање 1 од 18
3 Поени

“Најголема дозволена маса“ е масата нa: