Кат. D,D1
тест 2
Прашање
1 од 18
3 Поени

„Товарно возило“ е моторно возило наменето за: