Кат. D,D1
тест 10
Прашање
1 од 18
3 Поени

„Приклучно возило“ е: