Категорија D,D1 - тест 10

Прашање 1 од 18
3 Поени

„Приклучно возило“ е: