Кат. D,D1
тест 1
Прашање
1 од 18
3 Поени

„Тахограф“ е уред кој обезбедува најмалку запис на: