Категорија C,C1 - Случаен тест

Прашање 1 од 12
3 Поени

„Приклучно возило“ е: