Кат. C,C1
Случаен тест
Прашање
1 од 12
3 Поени

“Европски извештај за сообраќајни незгоди“ е образец изготвен од Национално Биро за осигурување на Р.Македонија, кој во случај на сообраќајна незгода со мала материјална штета, го пополнуваат: