Категорија C,C1 - Случаен тест

Прашање 1 од 12
3 Поени

„Товарно возило“ е моторно возило наменето за: