Кат. C,C1
Случаен тест
Прашање
1 од 12
3 Поени

„Тахограф“ е уред што обезбедува најмалку запис на: