Категорија C,C1 - Случаен тест

Прашање 1 од 12
3 Поени

Според декларацијата на производителот на возилото, “носивост“ е дозволената маса: