Кат. C,C1
Случаен тест
Прашање
1 од 12
3 Поени

„Лесна приколка“ е приклучно возило чија најголема дозволена маса: