Категорија C,C1 - тест 8

Прашање 1 од 12
3 Поени

„Европската спогодба“ за меѓународен патен превоз на опасни материи е позната со кратенката: