Кат. C,C1
тест 8
Прашање
1 од 12
3 Поени

„Европската спогодба“ за меѓународен патен превоз на опасни материи е позната со кратенката: