Кат. C,C1
тест 3
Прашање
1 од 12
3 Поени

“Најголема дозволена маса“ е масата на: