Категорија C,C1 - тест 3

Прашање 1 од 12
3 Поени

“Најголема дозволена маса“ е масата на: