Категорија C,C1 - тест 10

Прашање 1 од 12
3 Поени

„Приклучно возило“ е: