Кат. C,C1
тест 10
Прашање
1 од 12
3 Поени

„Приклучно возило“ е: