Кат. A,A1
тест 7
Прашање
1 од 28
2 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Пат резервиран за сообраќај на моторни возила

2. Автопат

3. Забрана на сообраќајот за возила што превезуваат експлозив или некои запалливи материи

4. Забрана за полукружно свртување

5. Тунел(галерија)

6. Задолжителна насока