Категорија A,A1 - тест 3

Прашање 1 од 28
2 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Задолжителна насока

2. Пат со првенство на минување

3. Задолжително запирање и паркирање

4. Работи на патот

5. Пешаци на патот

6. Задолжително запирање