Кат. A,A1
тест 25
Прашање
1 од 28
2 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Забрана за престигнување за товарни моторни возила

2. Кружен тек на сообраќајот

3. Лизгав коловоз

4. Неутврдена банкина

5. Патоказ за аеродром

6. Патоказ