Кат. A,A1
тест 22
Прашање
1 од 28
2 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:





1. Вкрстосување со кружен тек на сообраќајот

2. Забрана на сообраќајот за возила чија вкупна широчина ја преминува определената широчина

3. Најмала дозволена широчина

4. Проширување за принудно запирање на возила

5. Брзина што се препорачува

6. Кружен тек на сообраќајот