Кат. A,A1
тест 15
Прашање
1 од 28
2 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Премин на пат преку железничка пруга со браници или полубраници

2. Приближување кон премин на патот преку железничка пруга со браници или полубраници

3. Најмало растојание мeѓу возилата

4. Затворање на сообраќајната лента

5. Задолжителни насоки

6. Дозволено обиколување