Кат. A,A1
тест 13
Прашање
1 од 28
2 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Забрана на сообраќај за товарни моторни возила

2. Зона во која е ограничена брзината

3. Спојување со спореден пат под прав агол од десна страна

4. Забрана на сообраќај за сите возила на моторен погон што влечат приклучно возило

5. Спојување со спореден пат под прав агол од лева страна

6. Дозволени насоки