Кат. A,A1
тест 1
Прашање
1 од 28
2 Поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Завршеток на автопат

2. Премин на пат преку железничка пруга со браници или полубраници

3. Премин на патот преку железничка пруга без браници или полубраници

4. Автопат

5. Патека за пешаци

6. Забрана за запирање и паркирање